رتبه اول جایزه ملی محیط زیست: مسائل محیط زیستی باید به گفتمان ملی تبدیل شود

رتبه اول جایزه ملی محیط زیست: مسائل محیط زیستی باید به گفتمان ملی تبدیل شود

رتبه اول سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست در بخش اشخاص حقیقی با بیان اینکه برگزاری جایزه ملی محیط زیست بسیار ارزشمند بوده و باعث دیده شدن فعالیت های شاخص محیط زیستی می شود، گفت: در سال های اخیر اتفاقات خیلی خوبی در حوزه محیط زیست رقم خورده و این روند باید ادامه داشته باشد.
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست، عارف آهنگر طراح و مجری طرح ملی ماپ یا مدیریت اجتماعی پسماند با اشاره به اینکه حدود یک دهه هست که فعالیت محیط زیستی دارم و بصورت اختصاصی روی موضوع مدیریت پسماند فعالیت می کنم، افزود: طرح ملی ماپ یا مدیریت اجتماعی پسماند در استان مازندران و چند استان دیگر کشور در حال اجراست.

وی اظهار داشت: در این طرح، جامعه هدف در یک سیستم قرار می گیرد که دربردارنده آموزش، ساز وکارهای تسهیل کننده تفکیک از مبدأ و بازیافت پسماندهای تر و خشک است.

آهنگر با بیان اینکه هدفم از حضور در این دوره جایزه ملی رساندن پیام این طرح و فعالیت ما در کاهش معضل پسماند به گوش جوامع دوستدار محیط زیست کشور بوده است، بیان داشت: برگزاری اینگونه برنامه های فرهنگی بسیار ارزشمند بوده و باعث دیده شدن فعالیت های شاخص محیط زیستی و موثر خواهد بود.

رتبه اول سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست در بخش اشخاص حقیقی در ادامه با اشاره به اینکه برای برداشتن گام های موثر در حفاظت از محیط زیست موضوع آموزش و عمومی کردن مسئله محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، گفت: مسائل محیط زیستی باید مانند بسیاری از مسائل اجتماعی وارد خانه های شهروندان شده و تبدیل به گفتمان ملی شود.

طراح و مجری طرح ملی ماپ با بیان اینکه در سال های اخیر اتفاقات خیلی خوبی در حوزه محیط زیست رقم خورده و این روند باید ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: به نظر من باید در حوزه آموزش محیط زیست به کودکان بسیار جدی و اصولی عمل کنیم چون آنها هستند که باید در آینده محیط زیستمان را حفظ کنند.
بيشتر